POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest ARI I.Prokopowicz , A.Prokopowicz o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: ARI I.Prokopowicz , A.Prokopowicz ul. Pułaskiego 23, 58-100 Świdnica, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep_ari@op.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie;

zazwyczaj jest to zwrot na wskazane przez Klienta konto bankowe ; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

ARI I.Prokopowicz , A.Prokopowicz

ul. Pułaskiego 23

58-100 Świdnica,

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Należy pamiętać, iż zwracany produkt musi być kompletny, posiadać wszystkie metki oraz nie może nosić śladów użytkowania. Wraz ze zwrotem danej rzeczy należ odesłać do nas wypełniony i podpisany Protokół Zwrotu ( w załączniku ) oraz paragon lub ksero otrzymanej faktury i wszystkie gratisy. W przypadku zwrotu towaru z wystawioną fakturą, zwrot nastąpi po otrzymaniu podpisanej i odesłanej na adres ARI I.Prokopowicz , A.Prokopowicz faktury korekty , którą jesteśmy zobowiązani wystawić .

Za każdym razem zwrot nastąpi po otrzymaniu przez nas kompletu zwracanego towaru , protokołu zwrotu , paragonu lub kopii podpisanej przez Kupującego faktury korekty .

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ARI I.Prokopowicz , A.Prokopowicz

ul. Pułaskiego 23

58-100 Świdnica

e-mail: sklep_ari@op.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) oraz ich zwrocie.

Lp. Nazwa Symbol /rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto:

1.Nazwa/Symbol.....................................................................................................

2.Rozmiar................................................................................................................

3.Ilość......................................................................................................................

4.Cena jednostkowa brutto .............................................................................

5. Cena jednostkowa brutto ( słownie ) ............................................................

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) …......………...............……………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

.........................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: Podpis kupującego :

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2

PROTIKÓŁ ZWROTU / REKLAMACJI TOWARU

wypełniony dnia .......................... w ................................

1. Dane kupującego :

Imię i nazwisko ......................................................................................................

Adres ......................................................................................................................

Kod pocztowy.............................Miejscowość.......................................................

Numer telefonu ......................................................................................................

e-mail.......................................................................................................................

Nr rachunku bankowego..........................................................................................

2. Data zakupu towaru.............................................................................................

3. Data otrzymania towaru .....................................................................................

4. Cena : ...................( słownie ) ............................................................................

5. Dokładny opis towaru ( producent , rodzaj , nazwa modelu , rozmiar ).............

..................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Powód reklamacji ( gdy dotyczy ) ......................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..............................................

Podpis kupującego

Towar razem z wypełnionym i podpisanym formularzem , z paragonem lub ksero faktury oraz wszystkimi załączonymi gratisami ( w przypadku zwrotu ) należy odesłąć na nasz adres :

ARI

Pułaskiego 23

58-100 Świdnica

tel. 603759966

Zwracany produkt musi być kompletny , posiadać wszystkie metki oraz nie może nosić śladów użytkowania .

Jeżeli na paragonie jest więcej niż jedna zakupiona pozycja , proszę dla siebie zostawić ksero tego paragonu .

Po otrzymaniu kompletu : towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem i paragonem, niezwłocznie maksymalnie do 14 dni , dokonamy zwrotu należności na wskazane konto bankowe . W przypadku wystawionej na zakup faktury , po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej , niezwłocznie maksymalnie do 14 dni , dokonamy zwrotu należności na wskazane konto bankowe .

W przypadku reklamacji po oględzinach reklamowanego towaru lub po uzyskaniu opinni producenta , poinformujemy meilowo lub listownie o dalszych czynnościach .